Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 2231/SGDĐT-GDTX V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX 05/09/14
Số: 2400 /SGDĐT-CNTX V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDTX. 18/03/14
Số: 2889 /SGDĐT-GDTX V v Qui định sử dụng hộp thư điện tử trong quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng từ năm học 2013-2014 02/10/13
Số 1771/SGD&ĐT-GDTrH V v thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm hoạc 2013-2014 26/06/13
Số : 1622 /SGD&ĐT - GDTX V v lập danh sách học viên tham dự lớp tập huấn triển khaicác hoạt động của TTHTCĐ: V/v lập danh sách học viên tham dự lớp tập huấn triển khaicác hoạt động của TTHTCĐ 12/06/13
Số: 1395 /BCĐXDXHHT V v tổ chức sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết 01-NQ TV: V/v tổ chức sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TV 16/05/13
4261 /SGD&ĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 19/12/11
Số: 4261 /SGD&ĐT-KHTC Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 19/12/11
Số: 1977/SGDĐT-CNTX “V v tăng cường tổ chức và hoạt động của các TTHTCĐ, thực hiện xây dựng XHHT giai đoạn 2011-2015”: “V/v tăng cường tổ chức và hoạt động của các TTHTCĐ, thực hiện xây dựng XHHT giai đoạn 2011-2015” 14/07/11
3067/2010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việcQuyeets định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn địa bàn Tỉnh Quảng Ninh 02/12/10
Số: 3830 /SGDĐT-CN-TX V vtăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các TTHTCĐ 08/11/10
Hiển thị 11 mục.
trong 1