Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
09/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 24/03/28
Số: 118/BGDĐT-GDTX V v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại TTHTCĐ 05/03/15
số 01/2011/TT-BNV VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN & KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QPPL 05/03/15
2264/BGDĐT-GDTX V v tăng cường chỉ đạo các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững 06/05/14
Số : 10/VBHN-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 14/03/14
Số: 29-NQ/TW Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 04/11/13
Số: 5665/BGDĐT-GDTX V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với GDTX 19/08/13
Quyet dinh cua Thu tuong chinh phu ban hanh tieu chi quoc gia ve nong thon moi.rar 04/05/13
89/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 09/03/13
02/2008/CT-TTg CHỈ THỊ Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 09/03/13
307/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 07/02/13
913 /BGDĐT-GDTX V v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng 07/12/12
5295/BGDĐT-GDTX V v Tổ chức tuần lễ hưởng ứng tuần lễ hộc tập suốt đời. 16/08/12
40 /2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09 2008 QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/12/10
79/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 30/12/08
96/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng 27/10/08
268/TB-VPCP THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 24/12/07
Hiển thị 17 mục.
trong 1