KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2020

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

- Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân;

- căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020".

Trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 06 năm 2016 cụ thể như sau:


1. Mục đích, yêu cầu:

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các thôn tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6;

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương;

- Giáo dục về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân;

- Tiếp tục chăm sóc gia súc gia cầm, chuyển giao KHKT chăn nuôi gia súc;

- Tuyên truyền ATGT;

- Tuyên truyền VSATTP mùa hè;

- Giáo dục thiếu niên nhi đồng tại địa phương;

- Tiếp tục tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

-Chuẩn bị kiểm tra học kỳ

2. Đối tượng tham gia:

Toàn thể nhân dân trong địa phương.

3. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 26 tháng 05 năm 2020 đến 25 tháng 06 năm 2020

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục & Đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND, các ban ngành của địa phương.

- TTHTCĐ phường Hưng Đạo phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

4. Kinh phí:

Kinh phí của các ban ngành, UBND phường.

 

 

5. Các đề xuất, kiến nghị (không)

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu