Chức năng và nhiệm vụ của TTHTCĐ xã Hưng Đạo

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đưa phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, là nơi thực hiện phổ biến chủ chương, chính sách, pháp luật với mọi người.

 

UBND XÃ HƯNG ĐẠO

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

……………..***…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH  PHÚC

……………***……………

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

…………………..***………………….

        Căn cứ quyết định số 09/2008/QĐ - BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

        Căn cứ vào nghị quyết số 01 - NQ/TV ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc đẩy mạnh xây dựng hóa xã hội học tập trong thời kỳ CNH - HĐH giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020.

         Căn cứ vào công văn số 1241/ UBND ngày 05 tháng 08 năm 2012 của UBND huyện Đông Triều, về việc tăng cường hoạt động TTHTCĐ của xã, phường, thị trấn năm học 2012 – 2013.

         Căn cứ vào chương trình hành động của Đảng ủy, UBND Xã Hưng Đạo trong công tác giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong xã.

        Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng chức năng và nhiệm vụ hoạt động của TTHTCĐ Xã Hưng Đạo như sau :

1/ Chức năng của TTHTCĐ :

            Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đưa phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, là nơi thực hiện phổ biến chủ chương, chính sách, pháp luật với mọi người.

2/ Nhiệm vụ của TTHTCĐ :

a-            Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lưng giáo dục, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng, phối hợp triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến ngư và các dự án tại địa phương.

b-            Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho con em nhân dân địa phương phòng chống tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội…

c-            Điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với diều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng.

d-           Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm theo quy định của pháp luật.

 

TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO