BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 01 năm 2018: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong các khu; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân...

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11 năm 2017: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong khu xóm; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân đồng...


Các trang: 1  2  3