KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2019 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy(Nay là thị ủy Đông Triều) "Về đẩy...

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2019  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 05 năm 2019: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu xóm; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2019  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2019  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2019  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 04 năm 2019: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu xóm; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2019  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2019  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 03 năm 2019: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu xóm; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2019  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2019  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 02 năm 2019: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong thôn xóm; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2019  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy(Nay là thị ủy Đông Triều) "Về đẩy...


Các trang: 1  2  3  4