KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2020

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

- Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân;

- căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020".

Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 03 năm 2020 cụ thể như sau:


1. Mục đích, yêu cầu:

- Giáo dục truyền thống ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3;

- Triển khai công văn 348/SGDDT-GDTX V/v: Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại TTHTCĐ;

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương;

- Giáo dục về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân;

- Tiếp tục chăm sóc gia súc gia cầm, chuyển giao KHKT chăn nuôi gia súc;

- Triển khai lớp học Tin học văn phòng;

- Tuyên truyền ATGT; tiếp tục mở lớp học lái xe mô tô; ô tô;

- Tuyên truyền pháp luật;

- Tuyên truyền VSATTP mùa xuân hè;

- Tập huấn trồng cây vụ xuân hè;

- Tuyên truyền về dồn điền đổi thửa, mô hình cánh đồng mẫu lớn;

- Tiếp tục tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

- Tuyên truyền biến đổi khí hậu.

- Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT chào  mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chuẩn bị cho Đại hội Đoàn phường Hưng Đạo;

Đề phòng dịch bệnh

2. Đối tượng tham gia:

Toàn thể nhân dân trong địa phương.

3. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 28 tháng 02 năm 2020 đến 30 tháng 03 năm 2020.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục & Đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND, các ban ngành của địa phương.

- TTHTCĐ phường Hưng Đạo phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

Kinh phí của các ban ngành, UBND phường.

6. Các đề xuất, kiến nghị (không)

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

KÝ THAY

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ánh Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu