KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2020

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

- Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân;

- căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy(Nay là thị ủy Đông Triều) "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020".

Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2020cụ thể như sau:


1. Mục đích, yêu cầu:

- Giáo dục truyền thống ngày Tết cổ truyền của dân tộc;

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương;

- Giáo dục về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân;

- Tiếp tục chăm sóc gia súc gia cầm, chuyển giao KHKT chăn nuôi gia súc;

- Triển khai lớp học Tin học văn phòng;

- Tuyên truyền ATGT; tiếp tục mở lớp học lái xe mô tô;

- Tuyên truyền pháp luật;

- Tuyên truyền VSATTP mùa đông;

- Tập huấn trồng cây vụ đông; tập huấn kỹ thuật gieo mạ khay;

- Tuyên truyền về dồn điền đổi thửa, mô hình cánh đồng mẫu lớn;

- Tiếp tục tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

- Tuyên truyền biến đổi khí hậu.

- Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, vui xuân đón Tết Đinh Dậu 2020;

- Giáo dục:

+Tuyên truyền Nghị định 36/2009/NĐ/CP ngày 15/4/2009 của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

+Chỉ thị 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

+Quyết định số 96/2009/QDD-TTg của thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt thả đèn trời;

2. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 28 tháng 01 năm 2016 đến 28 tháng 02 năm 2020.

 

2. Đối tượng tham gia:

Toàn thể nhân dân trong địa phương.

3. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 28 tháng 01 năm 2019 đến 28 tháng 02 năm 2020.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục & Đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND, các ban ngành của địa phương.

- TTHTCĐ phường Hưng Đạo phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

Kinh phí của các ban ngành, UBND phường.

6. Các đề xuất, kiến nghị (không)

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

KÍ THAY

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ánh Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu