BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12 năm 2019:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong thôn xóm;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.


2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các thôn ;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào chăm sóc cây trồng vụ thu đông, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-30/12

Tuyên truyền ATGT

1

5

110

- Công an phường

- Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

2

01-30/12

Lớp chia sẻ kỹ năng học Tiếng Anh

2

8

200

-Trung tâm HTCĐ phường

-Trường THCS

 

Trung tâm

3

01-05/12

Tập văn nghệ chuẩn bị giao lưu CLB Vui khỏe, sinh hoạt NCT

8

5

240

CLB Vui khỏe, Hội NCT

CLB Vui khỏe, Hội NCT

4

06/12

Sinh hoạt CLB Vui khỏe, NCT

8

1

240

CLB Vui khỏe, Hội NCT

CLB Vui khỏe, Hội NCT

5

10-21/12

Lớp văn nghệ chẩn bị 22-12

 

8

15

370

Đội văn nghệ 8 khu

Phường Hưng Đạo

6

22/12

Văn nghệ chào mừng Ngày 22/12

 

8

1

370

Đội văn nghệ 8 khu

Phường Hưng Đạo

7

01-31/12

Tập thể dục thể hình

2

31

120

CLB GYM Hiếu Tuyền

 

Học viên

8

14-17/12

Học lái xe mô tô

1

3

 

4

Trường Việt Xô

Học viên

9

23/12

Thi lái xe mô tô

1

1

4

Trường Việt Xô

 

Học viên

10

01-28/12

Tuyên truyền NQ 36, Chỉ thị 902, QĐ số 96

 

1

10

150

-Truyền thanh phường

-Trường học

-CA

 

Phường Hưng Đạo

11

08/12

Lớp kỹ năng sống

2

2

60

-TTHTCĐ

-Trường học

Không

12

01-28/12

Tập dưỡng sinh

 

1

10

12

CLB Thanh Đang

CLB

13

01-30/12

Tập và giao lưu cầu lông

 

1

25

12

CLB cầu lông

CLB cầu lông

14

01-30/12

Tập bóng đá chuẩn bị giao lưu Tết 2016

 

8

10

120

CLB bóng đá

CLB bóng đá

15

25/12

- Tuyên truyền Ngày Dân số VN

- Ký cam kết gia đình thực hiện ít con, không lựa chọn giới tính thai nhi.

 

1

1

55

Ban Dân số phường Hưng Đạo

Ban Dân số phường Hưng Đạo

16

15/12

 Tuyên truyền

 VSATTP, không uống rượu bia

 

1

5

100

Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

 

 

17

10-26/12

Tập văn nghệ chuẩn bị Đại hội CCB phường Hưng Đạo

 

2

9

70

-3 trường học

- Khu 3

Phường Hưng Đạo

 

 

18

27/12

Văn nghệ  chào mừng Đại hội CCB phường Hưng Đạo

 

2

1

70

-3 trường học

- Khu 3

P. Hưng Đạo

19

19-20/11

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

1

1

30

Truyền thanh phường

P. Hưng Đạo

20

20-27/12

Tập văn nghệ chuẩn bị tổng kết Đảng bộ phường Hưng Đạo

 

1

7

50

Đội văn nghệ khu 3

P. Hưng Đạo

21

27/12

Văn nghệ chào mừng tổng kết Đảng bộ phường Hưng Đạo

1

1

50

Đội văn nghệ khu 3

P. Hưng Đạo

22

01-25/12

 

Chăm sóc GS-GC

 

1

5

12

Ban thú y

 

Ban thú y

 

23

01-30/12

Vệ sinh môi trường

 

8

4

450

Các khu

Phường Hưng Đạo

 

24

01-30/12

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

 

2

15

550

Trạm Y tế

 

Trạm Y tế

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu