BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 202

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 05 năm 2020:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu xóm;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.


2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu ;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khoa khăn vì nhân dân tập trung vào chăm bón lúa vụ đông xuân, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-30/05

Tuyên truyền ATGT

1

5

1500

- Công an phường

- T. thanh  phường

- Trường học

 

Phường Hưng Đạo

2

01-05/05

Lớp văn nghệ chẩn bị sinh hoạt CLB Vui khỏe

8

5

230

Đội văn nghệ các khu

 

 

Phường Hưng Đạo

3

06/05

Sinh hoạt CLB Vui khỏe

8

5

230

Đội văn nghệ các khu

 

Phường Hưng Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

4

10-30/05

Tuyên truyền: Kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020) và "Tháng Công nhân" lần 9 năm 2017

 

1

1

3000

- T. thanh  phường

- Trường học

 

 

Phường Hưng Đạo

5

12/05

Dinh dưỡng trẻ thơ - Bé thông minh nhanh trí

1

1

450

- Trường học

 

 

- Trường học

 

 

4

12/05

Tập huấn: Bầu cử trưởng khu

 

1

1

100

Phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo

5

22/05

Bâù cử trưởng khu

 

1

8

1400

8 khu

Phường Hưng Đạo

6

07-14/05

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

 

1

8

12

Trường THCS Hưng Đạo

Trường THCS Hưng Đạo

7

15/05

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

1

1

12

Trường THCS Hưng Đạo

Trường THCS Hưng Đạo

 

8

11-16/05

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

1

7

116

Toàn dân

VH phường

 

9

10-13/05

Vệ sinh trường lớp

1

3

1

GV-HS

GV-HS

 

10

25/05

Vệ sinh trường lớp

1

1

1

Học sinh

GV_HS

 

11

01-29/05

Vệ sinh lớp học

 

1

20

10

HS

CLB

12

01-29/05

Tập dưỡng sinh

 

1

15

8

CLB Thanh Đang

 

Không

13

25/05

Vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường

12

3

1400

-Trạm Y tế,

-Địa chính môi trường

-Các khu

-Trường học

 

 

Không

14

01-27/05

 Tuyên truyền

 VSATTP, không uống rượu bia

 

1

5

120

Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

 

 

15

25/05

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

1

1

30

Truyền thanh phường

Phường Hưng Đạo

16

16/05

Tổ chức học kỹ năng sống cho học sinh

 

2

2

95

-Trường học

 

-Trường học

 

17

06-26/05

 

Chăm sóc GS-GC

 

1

10

10

Ban thú y

 

Ban thú y

 

18

01-29/05

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

2

15

435

Trạm Y tế

Trạm Y tế

 

 

19

01-30/05

Tập Gim

2

30

125

Phòng Gim Ha Za

Học viên

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND Phường(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu