BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 04 năm 2020:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu xóm;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.


2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu ;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khoa khăn vì nhân dân tập trung vào chăm bón lúa vụ đông xuân, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-30/04

Tuyên truyền ATGT

1

5

1600

- Công an phường

- T. thanh  phường

- Trường học

Phường Hưng Đạo

2

01-30/04

Tập Gim

2

30

120

Phòng Gim Ha Za

Học viên

 

3

01-30/04

Tuyên truyền: Bâù cử trưởng khu

 

1

6

2500

- T. thanh  phường

 

Phường Hưng Đạo

4

01-05/04

Lớp văn nghệ chẩn bị sinh hoạt CLB Vui khỏe

8

5

230

Đội văn nghệ các khu

 

 

Phường Hưng Đạo

5

06/04

Sinh hoạt CLB Vui khỏe

8

5

230

Đội văn nghệ các khu

 

Phường Hưng Đạo

6

10/04

Hội thảo TĂCN AP

1

1

100

Công ty AP PE JV Việt nam

Công ty AP PE JV Việt nam

 

7

01-06/04

Tuyên truyền về Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm - 06/4/2016 dương)

 

1

1

2100

- T. thanh  phường

- Trường học

 

 

Phường Hưng Đạo

8

17/04

Tổ chức hưởng ứng Ngày đọc sách Việt Nam(21/4)

 

1

1

1000

- Trường học

- TTHTCĐ

-Trường học

-TTHTCĐ

9

10-30/04

Tuyên truyền: 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước

 

3

5

3000

- T. thanh  phường

- Trường học

 

 

Phường Hưng Đạo

10

10-13/04

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

1

3

2

Văn hóa phường

Không

 

11

15/04

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

1

1

2

Văn hóa phường

Không

 

12

01-29/04

Tập cầu lông

 

1

20

10

CLB cầu lông

CLB

13

01-29/04

Tập dưỡng sinh

 

1

15

8

CLB Thanh Đang

 

Không

14

 

24/04

Thuyết trình về Nhà Lưu niệm Bác Hồ tại Phạm Hồng Thái Tây

1

1

1

 

 

Trường THCS

Trường THCS

15

25/04

Vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường

12

3

1500

-Trạm Y tế,

-Địa chính môi trường

-Các khu

-Trường học

 

Không

16

01-27/04

 Tuyên truyền

 VSATTP, không uống rượu bia

1

5

100

Truyền thanh phường

Phường Hưng Đạo

 

 

16

25/04

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

1

1

30

Truyền thanh phường

Phường Hưng Đạo

17

25/04

Tổ chức học kỹ năng sống cho học sinh

2

2

95

-Trường học

 

-Trường học

 

18

06-26/04

 

Chăm sóc GS-GC

 

1

10

10

Ban thú y

 

Ban thú y

 

19

01-29/04

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

 

2

15

445

Trạm Y tế

 

Trạm Y tế

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND Phường(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu