BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 02 năm 2020:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong thôn xóm;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.


2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu ;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

- Nghỉ Tết dài ngày;

-Việc mở lớp học còn nhiều khoa khăn vì nhân dân tập trung vào trồng cây vụ đông và chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-29/02

Tuyên truyền ATGT

1

5

1800

- Công an phường

- T. thanh  phường

- Trường học

 

 

Phường Hưng Đạo

2

01-06/02

Tập văn nghệ chuẩn bị giao lưu tại Chùa Sùng Khánh và Đình làng

 

 

8

6

350

Đội văn nghệ của 8 khu

Phường Hưng Đạo

3

01-07/02

Giao lưu văn nghệ tại Chùa Sùng Khánh và Đình làng

 

8

6

1500

Đội văn nghệ của 8 khu

Phường Hưng Đạo

 

4

08/02

Tổ chức Tết trồng cây

11

1

410

Trường THCS Hưng Đạo

Trường THCS Hưng Đạo

 

5

06-28/02

Tập dưỡng sinh

 

 

1

15

19

CLB Thanh Đang

 

Không

6

13-28/02

Tập văn nghệ chuẩn bị cho giao lưu Tiếng hát giáo viên năm 2020

 

3

15

100

3 Trường học

3 Trường học

7

05-26/02

Vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường(Chủ nhật xanh)

12

4

1600

-Trạm Y tế,

-Địa chính môi trường

-Các khu

-Trường học

 

Không

8

14-17/02

Học kỹ năng sống

2

2

75

-Trường học

 

-Trường học

 

9

10-25/02

Đề phòng dịch bệnh

 

1

15

15

Trường THCS Hưng Đạo

Trường THCS Hưng Đạo

10

10-25/02

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

 

1

4

15

Trường THCS Hưng Đạo

Trường THCS Hưng Đạo

11

01-28/02

 Tuyên truyền

 VSATTP, không uống rượu bia

 

1

10

500

Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

 

 

12

02/02

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

1

1

30

Truyền thanh phường

Phường Hưng Đạo

13

06-28/02

 

Chăm sóc GS-GC

 

1

5

10

Ban thú y

 

Ban thú y

 

14

01-28/02

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

 

2

20

420

Trạm Y tế

 

Trạm Y tế

 

 

 

15

20-24/02

Học lái xe mô tô

1

3

4

Trường Việt xô

Học viên

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND Phuong(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu