BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

Số:45/BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 28 tháng 10 năm 2017

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 10 NĂM 2017

 

I. Đánh giá khái quát tình  hình TTHTCĐ tháng 10 năm 2017:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào thu hoạch lúa và chăm sóc cây trồng vụ hè, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

 

 

 

 

01-30/10

Tuyên truyền ATGT

3

7

 

 

 

300

- Công an phường

-Truyền thanh phường

- Trường học

Phường Hưng Đạo

2

01-30/10

Tham gia lễ hội truyền thống đền An Sinh

 

7

12

80

Ban VH phường Hưng Đạo

UBND phường

 

3

01-15/10

Tuyên truyền về Hội khuyến học

1

15

1000

-Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

4

02/10

Khai giảng tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2016

1

1

250

-TTHTCĐ; nhân dân;

- Các ban ngành, đoàn thể;

- Trường học.

Phường Hưng Đạo

3

01-28/10

Tập dưỡng sinh

 

 

1

8

13

CLB Thanh Đang

CLB

                 

4

04-10/10

Lớp học: Viết hoa trong văn bản hành chính

1

6

5

TTHTCĐ phường

Không

5

03-30/10

Đào tạo nghề nuôi ghép cá nước ngọt thương phẩm

1

16

35

TT KHKT& SX giống thủy sản Quảng Ninh

TT KHKT& SX giống thủy sản Quảng Ninh

6

01-05/10

Tập văn nghệ, dưỡng sinh chuẩn bị sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

4

132

Đội văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

7

06/10

 

Sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

1

120

Đội văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

8

 

01-30/10

Viết bài: Làm con gái thật tuyệt

8

1

100

Chi hội phụ nữ 8 khu

Phường Hưng Đạo

 

9

01-30/10

Đọc sách tại thư viện nhà trường và TTHTCĐ

 

15

4

800

Học sinh và nhân dân phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo

 

10

01-30/10

Lớp tập Gim

 

2

60

200

Phòng Gim

Học viên

11

01-30/10

Học võ cổ truyền

1

20

30

CLB  võ cổ truyễn

Học viên

 

12

16-18/10

Tập văn nghệ chuẩn bị đón 20/10

12

2

1000

- 3 Trường học

- Đoàn TN

- Hội phụ nữ

 

Phường Hưng Đạo

 

13

20/10

Tổ chức 20/10

12

1

1000

- 3 Trường học

- Đoàn TN

- Hội phụ nữ

 

Phường Hưng Đạo

14

15-30/09

Vệ sinh môi trường toàn phường, trường lớp  

20

5

700

- 8  khu

- 3 trường học

- UBND phường

Không

15

01-26/10

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

1

5

130

Truyền thanh

Phường Hưng Đạo

16

01-30/10

 

Chăm sóc Y tế cho nd

1

15

450

Trạm y tế

Trạm y tế

17

01-30/10

Tập huấn Cầu lông

1

28

10

CLB

CLB

 

18

10-26/10

 

Tuyên truyền phòng dịch mùa hè

1

1

10

Trạm Y tế

Phường Hưng Đạo

 

19

22-25/10

Học lái xe mô tô

1

3

 

2

Trường Việt Xô

Học viên

20

01-10/10

Tuyên truyền: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

1

8

1200

Truyền thanh

Phường Hưng Đạo

21

26-30/09

Lớp học trồng rau

1

3

35

TT dịch vụ việc làm QN

TT dịch vụ việc làm QN

22

30/09

Thi lái xe mô tô

1

1

2

Trường Việt Xô

 

Học viên

23

01-20/09

Chăm sóc GS-GC

1

5

10

Ban thú y

Ban thú y

24

23/10 - 20/11

Thi đua học tốt, dạy tốt trong trường học chào mưng  ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

3

3

HS 3 trường

Các khối trường học

Trường học

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu