Asset Publisher

Phường Hưng Đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Phường Hưng Đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Cam kết bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tạo sự thống nhất trong nhậ thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng ủy phường và Chủ đề công tác năm 2017.


          Thực hiện Kế hoạch số  74-KH/TU ngày 28/12/2017 của Thị ủy Đông Triều về thực hiện chủ đề công tác năm 2017; Kế hoạch số 37-KH/ĐU của Đảng ủy phường Hưng Đạo về  thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Ngày 20 tháng 02 năm 2017, phường Hưng Đạo đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể thuộc UBND phường, Ban chỉ huy, các chi hội và nhân dân sinh sống trên địa bàn các khu.

Đồng chí: Vương ăn Thuần - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo phát biểu tại Hội nghị ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

 

 

Lễ ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của phường Hưng Đạo

 

          Hội nghị đã triển khai nội dung chủ đề công tác năm 2017 và đề ra những nội dung cụ thể: Về kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức và người lao động, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể. Về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dối với cán bộ, công chức. Về quy định đối với các khu và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng đô thị văn minh…Để thực hiện tốt nhưng nội dung chủ đề công tác năm 2017, Hội nghị đã đề ra những giải pháp cụ thể cho từng nội dung chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ phường đến các khu, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng cơ quan, các khu, tổ dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có nếp sống văn hóa, văn minh. Tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tạo sự thống nhất trong nhậ thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng ủy phường và Chủ đề công tác năm 2017.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo