Asset Publisher

Hội nghị tổng kết CLB thơ và vận động thành lập chi hội VH- NT xã Hưng Đạo

Hội nghị tổng kết CLB thơ và vận động thành lập chi hội VH- NT xã Hưng Đạo

Phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh


         Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-UB của UBND huyện Đông Triều ngày 26/09/2014 "Về việc công nhận Ban vận động thành lập chi hội VH-NT xã Hưng Đạo". Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo số 01/KH-BVĐ ngày 15/10/2014 của BVĐ "Về việc công nhận Ban vận động thành lập chi hội VH-NT xã Hưng Đạo". Ngày 05 tháng 11 năm 2014, BVĐ  thành lập chi hội VH-NT xã Hưng Đạo đã phối kết hợp Ban chủ nhiệm CLB thơ và TTHTCĐ  tổ chức Hội nghị tổng kết CLB thơ năm 2014 và triển khai việc thành lập chi hội VH-NT xã Hưng Đạo.

 

Đ/c: Phạm Văn Bảo – Phó chủ tịch UBND xã Hưng Đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị CLB thơ

      Câu lạc bộ thơ xã Hưng Đạo được thành lập ngày 15 tháng 08 năm 2005 mà nòng cốt là hội viên của Hội NCcủa xã. Qua gần mười năm hoạt động, đến nay CLB thơ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của riêng mình, đã cùng nhân dân trong xã đem lời ca, tiếng hát, ý thơ, điệu múa…tạo nên niềm vui phấn khởi cho mọi người thêm hăng say lao động sản xuất, học tập, thêm yêu quê hương đất nước, thêm yêu cuộc sống và tạo ra nhiều phong trào văn hóa - văn nghệ - TDTT cho địa phương. Trong thời gian hoạt động CLB đã ra mắt được 9 tập thơ, 1 tập san và gần 3000 bài viết ở các thể loại mang đậm nét nhân văn, đậm đà bản sắc dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là quê hương Hưng Đạo đang chuyển mình đổi mới từng ngày, người dân Hưng Đạo đang cùng nhau chung tay chung sức cùng với Đảng bộ và chính quyền trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tháng 6 năm 2014, xã Hưng Đạo đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về xây dựng NTM và đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng món quà tặng một tỷ đồng. Tại Hội nghị TW9 (khóa XI) BCH TW Đảng đã khẳng định "văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị , xã hội".

 

Các đ/c thành viên CLB thơ xã Hưng Đạo tại Hội nghị

 

          Tại Hội nghị BCH Đảng ủy xã Hưng Đạo tháng 10 năm 2014 đã thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng(khóa XI) về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước" nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, người dân Hưng Đạo phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần đạo đức mang tính dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong chương trình hành động của Đảng bộ cũng đã đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu đến Quý I năm 2015 tổ chức thành lập chi hội VH-NT xã Hưng Đạo, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động VH-NT trong việc giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách con người, nâng cao khả năng thưởng thức nghệ thuật cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Chủ động phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa, đem lại cuộc sống bình yên, vui vẻ, hạnh phúc tới mỗi mái ấm gia đình xã Hưng Đạo.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung