Asset Publisher

Hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng dân cư học tập tiên tiên trên địa bàn Phường Hưng Đạo, giai đoạn 2012 – 2017

Hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng dân cư học tập tiên tiên trên địa bàn Phường Hưng Đạo, giai đoạn 2012 – 2017

Hệ thống chính trị của phường đã thống nhất đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cụ thể cho từng giai đoạn tiếp theo nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đưa phường Hưng Đạo trở thành nôi tri thức xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong phong trào học tập, góp phần xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu mạnh, đất nước phồn vinh.


Căn cứ Công văn số 1621/UBND ngày 23/6/2017của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều "Về việc tổ chức Hội nghị công nhận danh hiệu gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng dân cư học tập  tiên tiên ở các xã, phường trên địa bàn thị xã". Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường Hưng Đạo. Ngày 28 tháng 9 năm 2017, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng dân cư học tập  tiên tiên trên địa bàn Phường Hưng Đạo, giai đoạn 2012 – 2017. Về tham dự và chỉ đạo Họi nghị có Ông Đặng Thanh Môn - Ủy viên BTV Hội khuyến học thị xã Đông Triều; đồng chí: Vương Văn Thuần – Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường; đồng chí: Lê Hải Câu – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; Ông Nguyễn Văn Đảm – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND; Ông Dương Duy Tùng – Phó Chủ tịch HĐND; Ông Nguyễn Đức Đang – Chủ tịch UB MTTQ phường cùng sụ có mặt đông đủ của các ông bà trưởng phó các ban ngành của phường, Bí thư các chi bộ, trưởng phó khu, đội sản xuất, BGH 3 trường học, đại biểu đại diện các gia đình, dòng họ, khu dân cư học tập tiêu biểu, xuất sắc trên địa bàn phường Hưng Đạo.

Ông Đặng Thanh Môn - Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Đông Triều phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị khuyến học phường Hưng Đạo

Ông Nguyễn Sỹ Bằng - dòng họ Nguyễn hiếu học tham luận tại Hội nghị

 

 

Đồng chí: Lê Hải Câu - phó Bí thư Đảng ủy tặng khen đơn vị hiếu học

Đồng chí: Vương Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường tặng khen gia đình hiếu học

          Trong những năm qua, công tác giáo dục đào tạo luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm lãnh đạo, chi đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thu được nhiều kết quả tốt. Sau khi có Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" được triển khai thì phong trào xây dựng xã hội học tập được nâng cao, trở thành phong trào mới gắn liền với các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Trong những năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài phường Hưng Đạo đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen "Đã có nhều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2009-2014"; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen Hội khuyến học phường Hưng Đạo "Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài gia đoạn 2010-2015". Để tiếp tục phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cả hệ thống chính trị của phường đã thống nhất đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cụ thể cho từng giai đoạn tiếp theo nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đưa phường Hưng Đạo trở thành nôi tri thức xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong phong trào học tập, góp phần xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu mạnh, đất nước phồn vinh.

Nguyễn Nhung