Asset Publisher

Đại hội Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Phường Hưng Đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Phường Hưng Đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ cùng các ban ngành doàn thể và các phòng ban chuyên môn của thị xã, các khu, đội, sự đồng lòng phấn đấu của BQL HTX DVNN cùng chung tay xây dựng quê hương Hưng Đạo đổi mới, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.


Căn cứ Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

          Căn cứ nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật hợp tác xã;

          Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dân về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của Hợp tác xã;

          Căn cứ vào hướng dẫn số 445/KT ngày 03/12/2015 của Phòng kinh tế thị xã Đông Triều;

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo Đảng ủy ngày 01/04/2016 của Đảng ủy phường Hưng Đạo. BQT - HTX DVNN phường Hưng Đạo xây dựng điều lệ HTX-SXKD-DVNN phường Hưng Đạo

          Ngày 15 và 16 tháng 06 năm 2016, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp(HTX SXKD, DVNN) Phường Hưng Đạo đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Quang cảnh Đại hội

          Với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hưng Đạo, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các Ban ngành đoàn thể, ban chỉ huy các khu, cùng sự quan tâm của cấp trên, trực tiếp là Phòng kinh tế thị xã Đông Triều cùng với sự lãnh đạo sát sao, năng động của Ông Trần Trọng Thoan - chủ nhiệm HTX. Đặc biệt là trong 2 năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chinh sách về an sinh xã hội, các mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, trong đó có ngành nông nghiệp tiêu chí số 13 đã được cụ thể hóa xây dựng Nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng cùng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của nhân dân. Các công trình kênh mương, đường nội đồng, hỗ trợ giống, đầu tư KHKT đã đạt được nhưng kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng - xã hội được cải thiện và đổi mới rõ rệt, năm 2013 xã đã về đích sớm trong phong trào xây dựng ông thôn mới, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2015 xã Hưng Đạo đã trở thành phường…

Ông Đỗ Trọng Thoan - Chủ nhiệm  HTX SXKD, DVNN) Phường Hưng Đạo

 

 

 

Kết quả của công tác đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất NN của phường Hưng Đạo

          Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu HTX DVNN Hưng Đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 với mục tiêu Đại hội là "phấn đấu đạt vượt mức các mục tiêu đề ra, phát triển kinh tế ổn định vững chắc", toàn Đảng, toàn dân phối kết hợp thành một khối thống nhất dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ cùng các ban ngành doàn thể và các phòng ban chuyên môn của thị xã, các khu, đội, sự đồng lòng phấn đấu của BQL HTX DVNN cùng chung tay xây dựng quê hương Hưng Đạo đổi mới, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo