Asset Publisher

Chương trình giảm nghèo năm 2013 của xã Hưng Đạo

Chương trình giảm nghèo năm 2013 của xã Hưng Đạo

Các tầng lớp nhân dân của địa phương đoàn kết một lòng, bằng mọi hình thức cùng nhau giúp đỡ hộ nghèo và hộ cận nghèo vươn lên xây dựng ổn định kinh tế gia đình

 

    - Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của UBND huyện Đông Triều “Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch giảm hộ nghèo năm 2013”.

    - Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy – UBND xã “Về chỉ tiêu giảm nghèo năm 2013”; Để tiếp tục đưa nền kinh tế - xã hội của xã phát triển.

    Ngày 12 tháng 04 năm 2013, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo xã Hưng Đạo năm 2013 tới 35 đồng chí trong Đảng ủy, MTTQ. UBND, các ban ngành, đoàn thể, HTX, Trạm Y tế, TTHTCĐ, Bí thư chi bộ và trưởng thôn(8 thôn). Hội nghị đưa ra mục tiêu của chương trình năm 2013 xã Hưng Đạo sẽ đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, phấn đấu mỗi năm giảm hộ nghèo từ 0,5% đến 0,6% trở lên.

Hội nghị thảo luận các phương án cụ thể giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững

      Để thực hiện được chỉ tiêu đề ra, hội nghị đã thảo luận để đưa ra những phương án thoát nghèo cụ thể áp dụng linh hoạt tới từng đối tượng, phân bố chỉ tiêu giảm nghèo tới từng thôn và các đoàn thể trợ giúp hộ nghèo thoát nghèo năm 2013. Công tác giảm nghèo được gắn với chương trình nông nghiệp, nông thôn thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới và đầu tư kết cấu hạ tầng…Các tầng lớp nhân dân của địa phương đoàn kết một lòng, bằng mọi hình thức cùng nhau giúp đỡ hộ nghèo và hộ cận nghèo vươn lên xây dựng ổn định kinh tế gia đình, để đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân cư xã Hưng Đạo ngày càng phát triển vững mạnh.

                                                               TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                              CTV: Nguyễn Thị Nhung