KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2020 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020". Trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 04 năm 2020 cụ thể như sau:

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2020 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học...

 

Giới thiệu TTHTCĐ xã Hưng Đạo 

Trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo là nơi kết nối mọi tầng lớp nhân dân có nhu cầu học tập với các trường học, câu lạc bộ, ban, ngành, cơ quan, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, phòng ban,…trong và ngoài huyện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân.

 

Chức năng và nhiệm vụ của TTHTCĐ xã Hưng Đạo 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đưa phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, là nơi...

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2019 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy(Nay là thị ủy Đông Triều) "Về đẩy...

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 01 năm 2018: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong các khu; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân...