Xuất bản thông tin

Nhân dân phường Hưng Đạo tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhân dân phường Hưng Đạo tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đêm giao lưu văn nghệ nhằm cổ vũ động viên cử tri đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021


          Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Được sự nhất trí của Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hưng Đạo. Ngày 14 tháng 05 năm 2016, tiểu ban tuyên truyền, Uỷ ban ban bầu cử phường Hưng Đạo đã tiến hành tổ chức chương trình "giao lưu văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự đêm giao lưu văn nghệ của phường có bà: Nguyễn Thị Bích Liên - thị ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Đông Triều, ông Vương Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường, các ông bà đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND, các ban ngành đoàn thể của phường, của 8 khu, 3 trường học, 11 đội văn nghệ và sự có mặt của hàng nghìn cổ động viên trong và ngoài phường đến dự cổ vũ động viên phong trào văn hóa văn nghệ của nhân dân phường nhà.

 

Nguyễn Thị Bích Liên - thị ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Đông Triều tặng hoa chúc mừng

Đại diện các Đội văn nghệ nhận hoa chúc mừng của Ban tổ chức

 

          Đêm giao lưu  văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm cổ vũ động viên cử tri đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời giao lưu văn nghệ góp phần tiếp tục thực hiện "phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh. Khai thác, phát huy những tiềm năng van hóa, văn nghệ dân gian trong đời sống văn hóa của nhâ dân, góp phần bảo tồn kho tàng văn hóa, văn nghệ của các vùng miền với mục tiêu "xây dụng và phát triển nền vă hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sức dân tộc" và thực hiện Nghị quyết TW 9 - khóa XI của Đảng về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước". Giao lưu văn hóa văn nghệ làm cho văn hóa thấm sâu vào các linh vực của đời sống xã hội, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khẳng định vai trò văn hóa thực sự là động lực phát triển đời sống kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hình thành nếp sống văn hóa, hướng tới mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng,văn minh.Với sự lãnh đạo sáng suốt của đội ngũ lãnh đạo địa phương đã gắn kết cả hệ thống chính trị và sức mạnh của nhân dân đã tạo sức mạnh đoàn kết xây dựng quê hương Hưng Đạo hoàn thành xuất sắc chương trình xây dựng NTM và đang trên đà tiếp tục phát triển bền vữngvững mạnh về mọi mặt.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo