Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2014

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2014


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HƯNG ĐẠO

Số:09/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 26  tháng 07  năm 2014

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 08 NĂM 2014

 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

- Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân;

- căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020".

Trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 07 năm 2014 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đồng thời triển khai rộng khắp kế hoạch kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" ; Nghị quyết số 01 NQ/TV ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh uỷ Quảng Ninh; Chương trình số 07 ngày 22/02/2011 của BTV Huyện uỷ Đông Triều và Chương trình hành động số 05- Tr/ĐU ngày 02/7/2011 của Đảng uỷ xã về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020.

- Nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

- Nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

2/ Yêu cầu:

Học tập suốt đời phải được tổ chức nghiêm túc, quy mô, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn xã.

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ Hưng Đạo trong tháng 08 năm 2014:

1. Dự kiến các hoạt động:

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các thôn tổ chức cắm trại hè  năm 2014;

- Chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015;

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương;

- Giáo dục về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân;

- Tiếp tục chăm sóc gia súc gia cầm, chuyển giao KHKT chăn nuôi gia súc;

- Triển khai lớp học trồng nấm rơm;

- Tuyên truyền ATGT;

- Tuyên truyền VSATTP mùa hè;

- Tuyên truyền về dồn điền đổi thửa, mô hình cánh đồng mẫu lớn;

- Tiếp tục tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

2. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 26 tháng 07 năm 2014 đến 25 tháng 08 năm 2014.

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục & Đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND, các ban ngành của địa phương.

- TTHTCĐ xã Hưng Đạo phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

4. Kinh phí:

Kinh phí của các ban ngành, UBND xã.

III. Các đề xuất, kiến nghị (không)

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Lê văn Lương