Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2015


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HƯNG ĐẠO

Số 04 /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 28tháng 04  năm 2015

 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

- Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân;

- căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020".

Trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 04 năm 2015cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các thôn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày giải phóng Miền nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5;

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

- Tiếp tục chăm sóc gia súc gia cầm, chuyển giao KHKT chăn nuôi gia súc;

- Tuyên truyền ATGT.

- Tuyên truyền VSATTP mùa hè;

- Chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây vụ chiêm xuân;

- Tuyên truyền về dồn điền đổi thửa, mô hình cánh đồng mẫu lớn;

- Tiếp tục tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

- Các trường học tập trung ôn thi học kỳ cho học sinh.

2. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 26 tháng 03 năm 2015 đến 25 tháng 04 năm 2015

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục & Đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND, các ban ngành của địa phương.

- TTHTCĐ xã Hưng Đạo phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

4. Kinh phí:

Kinh phí của các ban ngành, UBND xã.

 

 

5. Các đề xuất, kiến nghị (không)

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo