Xuất bản thông tin

Hội nghị truyền thông chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn năm 2014 tại xã Hưng Đạo

Hội nghị truyền thông chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn năm 2014 tại xã Hưng Đạo

Nâng cao nhận thức của người dân về vệ VSMT nông thôn, thay đổi hành vi vệ sinh, cải thiện điều kiện, môi trường sống hợp vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn xã Hưng Đạo.


         Thực hiện kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 20/10/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Đông Triều về truyền thông chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn – Hợp phần vệ sinh. Thực hiện Kế hoạch số 166/TTYT ngày 27/10/2014 về truyền thông chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014. Ban chỉ đạo xã Hưng Đạo đã tổ chức truyền thông chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn – Hợp phần vệ sinh tới các ban ngành đoàn thể của xã, thôn, trường học và nhân dân trong địa phương(09 buổi, từ ngày 05 đến 11/11/2014).

 

Đ/c: Phạm Văn Bảo – Phó chủ tịch UBND xã Hưng Đạo phát biểu tại Hội nghị truyền thông nước sạch và VSMT

         Thông qua các buổi truyền thông, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, vệ sinh nhà tiêu với sức khỏe cộng đồng, vấn đề ô nhiễm nguồn nước, môi trường ở  nông thôn hiện nay. Từ đó, vận động người dân cải tạo, xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ inh, giữ gìn, sử dụng, bảo quản nước, nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học. Các tiêu chí hợp vệ sinh của từng loại nhà tiêu; quản lý phân bùn từ các loại nhà tiêu; các quy chuẩn Quốc gia về các loại nhà tiêu. Người dân được hướng dẫn cách cải tạo các loại nhà tiêu để hợp vệ sinh và được giới thiệu mô hình các loại nhà tiêu giá rẻ, hợp vệ sinh, phù hợp với từng điều kiện vùng miền.

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hải Yến – Cán bộ TTYT huyện Đông Triều truyền thông về nước sạch và VSMT nông thôn.

 

        Xã Hưng Đạo phấn đấu đạt vệ sinh toàn xã với các tiêu chí: 100% hộ gia đình có nhà tiêu(tối thiểu 70% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh), 100% Trường học, Trạm Y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Xã thường xuyên tuyên truyền vận động người dân xây dựng, sử dụng, bảo vệ, giữ gìn nhà tiêu hợp vệ sinh, sủ dụng và bảo vệ nguồn nước, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chung của chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020. Nâng cao nhận thức của người dân  về vệ sinh môi trường nông thôn, thay đổi hành vi vệ sinh, cải thiện điều kiện, môi trường sống hợp vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn xã Hưng Đạo.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung