Xuất bản thông tin

Hiến đất làm đường – Những tấm lòng vì cộng đồng

Hiến đất làm đường – Những tấm lòng vì cộng đồng

Những tấm lòng cao cả, sống vì cộng đồng thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới.

          Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, chính quyền cùng toàn thể nhân dân xã Hưng Đạo cùng quyết tâm hoàn thành đủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2013.

        Nông thôn mới – ý Đảng – hợp với lòng dân, diện mạo nông thôn đổi mới từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Hưng Đạo ngày càng được nâng cao. Để góp phần về đích của phong trào xây dựng nông thôn mới của xã nhà, đã có những đóng góp không nhỏ của những người dân địa phương đã tự nguyện hiến một phần đất đai của gia đình để mở rộng đường cho quê hương trong lúc “tấc đất tấc vàng”. Những tấm lòng cao cả, sống vì cộng đồng thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Gia đình Ông Vũ Thế Sự hiến 40,8m2 đất thổ cư và công trình trên đất để mở rộng đường vào UBND xã.

Gia đình Bà Tô Thị Đấy hiến 47,25m2, gia đình ông Nguyễn Xuân Nghiêu hiến 5m2 đất thổ cư đang chờ giải tỏa.

Mười hai hộ dân hiến 724m2 đất sản xuất nông nghiệp đã được giải tỏa

                                                             TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                                  CTV: Nguyễn Thị Nhung