Asset Publisher

Liên hoan văn nghệ các khu phố phường Hưng Đạo năm 2016

Liên hoan văn nghệ các khu phố phường Hưng Đạo năm 2016

Văn hóa văn nghệ đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của phường Hưng Đạo.


Liên hoan văn nghệ các khu phố phường Hưng Đạo năm 2016

 

          Căn cứ Kế hoạch số 289/KH-BCĐ ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã Đông Triều về việc tổ chức "Liên hoan văn nghệ các làng, khu phố" thị xã Đông Triều năm 2016. Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2016, tại hội trường phường Hưng Đạo, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã tổ chức buổi  "Liên hoan văn nghệ các làng, khu phố" cho 8 khu phố của phường Hưng Đạo.

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh của buổi liên hoan văn nghệ các khu phố phường Hưng Đạo năm 2016

          Liên hoan văn nghệ của 8 khu phố của phường Hưng Đạo nhằm duy trì và phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật  quần chúng, đặc biệt là phong trào văn hóa, văn nghệ của các khu phố và phát huy hiệu quả của nhà văn hóa khu phố trên địa bàn phường Hưng Đạo; khai thác những tiềm năng văn hóa, văn nghệ dân gian trong đời sông văn hóa của nhân dân, góp phần bảo tồn kho tàng văn hóa, văn nghệ của dân tộc. Với mục tiêu"Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"và thực hiện Nghị quyết TW 9 - Khóa XI của Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Viết Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Các tiết mục văn nghệ của các khu phố năm 2016 có nhiều gương mặt trẻ tham gia và ngày càng được đầu tư, dàn dựng tư công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung phong phú, đa dạng, phát huy được bản sắc của các khu phố, thể hiện được tình cảm đối với Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước Việt Nam. Văn hóa văn nghệ đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của phường Hưng Đạo.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo