Asset Publisher

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2012 - 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2012 - 2013

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2012 - 2013 như sau :

 

UBND XÃ HƯNG ĐẠO

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

……….....***………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

……………..***…….………

 

Hưng Đạo, ngày 21 tháng 10 năm 2012

                                                                  

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ HƯNG ĐẠO

NĂM HỌC 2012 – 2013

 

      - Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ – BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

     - Căn cứ vào công văn số : 1241/UBND ngày 05 tháng 08 năm 2012 của UBND huyện Đông Triều về việc tăng cường hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn năm học 2012 – 2013.

    - Căn cứ vào công văn số : 550A/PGD&ĐT ngày 31 tháng  8 năm 2012, quy định về nhiệm vụ và quyền lợi của giáo viên được biệt phái sang trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

   - Căn cứ  vào công văn số : 590/PGD&ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2012 về việc điều động giáo viên làm biệt phái tại các trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm học 2012 – 2013.

   - Căn cứ Quyết định 1969/QĐ-UBND ngày                của UBND huyện Đông triều về quy định tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn.

   - Căn cứ vào kế hoạch số 01 /2012/KH-PGD&ĐT ngày    tháng 09 năm 2012 của BCĐ TTHTCĐ Phòng GĐ&ĐT

   - Căn cứ vào chương trình hành động của Đảng ủy, UBND Xã Hưng Đạo trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong xã.

  - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2012 - 2013 như sau :

 

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

      Nhằm thỏa mãn nhu cầu  học tập rất đa dạng của người dân trong cộng đồng xã như : Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp chuyên đề, các buổi nói chuyện, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề khác như : Sản xuất, sức khỏe, dinh dưỡng, pháp luật, chủ trương đường  lối chính sách của Đảng và nhà nước… để nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết thêm về chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Bên cạnh đào tạo nghề cho nhân dân trong xã, cải thiện cuộc sống, ổn định về đời sống kinh tế ở địa phương.

 

II/ TÌNH HÌNH THỰC TẾ :

1- Thuận lợi:

    Công tác giáo dục của xã trong thời gian thực hiện vừa qua có những thuận lợi sau :

-         Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND xã Hưng Đạo, ngành Giáo dục huyện Đông Triều.

-         Sự  phối hợp chặt chẽ cuả các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Được sự phối nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân địa phương.

-         Có sự nhiệt tình của đội ngũ giáo viên ở các điểm trường trong xã, luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân trong xã bằng nhiều hình thức như : Tuyên truyền miệng, thông tin trên trạm truyền thanh, trong các cuộc họp ở tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản trong thôn xã.

-         Phần lớn nhân dân ttrong xã ngày càng có nhận thức đúng đắn trong việc học tập nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức, xã hội, nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng trong lĩnh vực sản xuất.

2- Khó khăn:

-         Bản thân cán bộ thường trực của TTHTCĐ là giáo viên biệt phái sang từ 01 tháng 09 năm 2012 nên chưa có kinh nghiệm.

-         Phần lớn nhân dân trong xã làm  nông nghiệp thuần túy nên chưa quan tâm đến vấn đề học tập và chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật sản xuất cuả bản thân và mọi người xung quanh.

-         Cơ sở vật chất cuả trung tâm còn thiếu thốn.

 

III/ MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH :

1- Mục tiêu chung :

a)     Tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân trong cộng đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển nguồn nhân lực cộng đồng.

b)    Tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu học tập theo phương châm “ cần gì học nấy”, giáo dục suốt đời cho mọi người.

c)     Xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên ở cơ sở nhằm ai cũng được học hành, ai cũng có thể tham gia vào công việc giáo dục và học tập tại cộng đồng.

d)    Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội để trung tâm hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

2- Mục tiêu cụ thể :

a)     Duy trì phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, nâng cao tỷ lệ phổ cập THCS, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, huy động  trẻ em trong độ tuổi phổ cập đã bỏ học ra lớp.

b)    Phối hợp giữa ttrung tâm(TT)với trường học, doanh nghiệp, mời giảng viên trong và ngoài huyện về tập huấn, giảng dạy theo yêu cầu cụ thể :

       - Các chương trình tạo thu nhập(dạy nghề ngắn hạn, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ…)

      - Các chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống(chuyên đề về sức khỏe, dinh dưỡng, dân số - kế hoach hóa gia đình, bảo vệ môi trường, ATGT, phòng chống thương tích, tệ nạn xã hội, pháp luật…)

     - Các chương trình đáp ứng sở thích cá nhân(chụp ảnh, cắm hoa, thêu ren, nấu nướng, vẽ, may vá, trang điểm…)

     - Các chương trình chuẩn bị cho tương lai(tin học, ngoại ngữ…)

VI/ NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ : 

1-    Củng cố kiện toàn lại bộ máy hoạt động của Ban chỉ đạo TTHTCĐ Xã, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo cho các thành viên tham gia hoạt độngTTHTCĐ.

2-    Nâng cao dân trí, nhận thức, chất lượng học sau các buổi bồi dưỡng, lớp học…

3-    Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho các cộng tác viên tham gia giảng dạy chuyên đề cho TTHTCĐ xã.

4-    Phối hợp với các ban  ngành, đoàn thể xã, tổ chức trường học để triển khai thu hút mọi đối tượng tham gia hoạt động.

5-    Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền xã về hoạt động của TTHTCĐ.

 

V/ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

1-    Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa  phương, phát động phong trào học tập ở các thôn.

2-    Tăng cường đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, củng cố kiện toàn bộ  máy lãnh đạo TTHTCĐ. Đảm bảo số lượng và chất lượng quản lý theo quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ.

3-    Tăng cường trách nhiệm trong tổ chức hoạt động cụ thể từng tháng và có hệ thống sổ sách theo dõi các hoạt động của trung tâm, sử dụng hợp lý nguồn kinh  phí…

4-    Đa dạng hóa các loại hình hoạt động và phương thức hoạt động.

5-    Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo định kỳ, kịp thời, chính xác những hoạt động diễn ra trong tháng, quý ; Phối  hợp với hội khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng.

 

 

 

 

 

 


VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012-2013

 

THÁNG NĂM

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

SỐ NGƯỜI DỰ KIẾN THAM GIA

SỐ NGƯỜI THAM GIA

THỜI GIAN THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

09/2012

-Tuyên truyền về Quốc khánh 2/9

- Sản xuất cây vụ đông

- Tuyên truyền lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng.

- ATGT

- Tổ chức tốt khai giảng năm học, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Giao lưu văn nghệ, TDTT. Võ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9+sinh hoạt NCT

 

100

50

70

 

800

1000

 

230

 

 

T.Tâm

-

-

 

-

Trường

 

T.Tâm

 

Đảng ủy

HND

Ytế

 

Trường+GVBP

-

 

NCT

10/2012

- Tập văn nghệ, TDTT,dưỡng sinh, võ thuật

- Tập huấn gieo trồng cây vụ xuân, chăm sóc, thu hoạch cây vụ đông.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em.

- Mở lớp dạy tin học cho cán bộ, nhân dân.

- Tuyên truyền 82 năm ngày thành lập HNDVN.

- Giao lưu văn nghệ, dưỡng sinh+sinh hoạt hội NCT.

 

18

120

 

100

 

30

100

 

130

 

 

 

NVH3

T.Tâm

 

-

 

Trường

T.Tâm

 

-

 

GVBP+GVTT

HND+phòng NN

 

CA

 

GV tin+GVBP

HND

 

Hội NCT

 

 

11/2012

- Tuyên truyền dân  số kế hoạch hóa gia đình.

- Tập văn nghệ, dưỡng sinh, võ thuật.

- Giáo dục truyền thống ngày Nhà giáo VN 20/11.

- Các trường học tổ chức giao lưu văn nghệ, TDTT, võ thuật.

- Giao lưu văn nghệ, dưỡng sinh+sinh hoạt hội NCT ngày 14/11.

- Tuyên truyền ATGT trong trường học.

- Tuyên truyền thực hiện NĐ/2009/NĐ-CP, CT902/CT-TTg và QDD95/2009/QĐ-TTg.

 

 

 

 

80

100

1000

 

1000

 

140

 

400

100

 

 

T.Tâm

-

Trường THCS

-

 

T.Tâm

 

-

-

 

 

HCTĐ

GVBP+GVTD

GVBP+Trường học

 

Trường học

 

NCT

 

CA+Trường học

            -

  

 

12/2012

- Truyền thông sức khỏe vị thành niên.

- Tập văn nghệ các thôn, giáo viên và học sinh 3 trường học với chủ đề 22/12.

- Tuyên truyền ATGT, luật giao thông sửa đổi.

- Tập huấn chăm sóc cây vụ đông.

- Chăm sóc gia súc, gia cầm.

- Giới thiệu di sản Quảng ninh.

- Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Tuyên truyền thực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP, CT 902/CT-TTg và QĐ 95/2009/QĐ-TTg.

 

 

 

50

1200

 

100

120

60

50

 

 

 

T.Tâm

-

Trường

T.Tâm

-

-

-

-

 

Ytế

GVBP+Trường học

 

CA

HND

Trạm thú y

VH

Trạm y tế

CA

 

 

01/2013

- Tập văn nghệ, dưỡng sinh, cờ tướng.

- Tuyên truyền thực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP, CT 902/CT-TTg và QĐ 95/2009/QĐ-TTg.

- Tuyên truyền công tác nhân đạo, từ thiện, chuẩn bị đón tết cho người nghèo.

- Tập huấn gieo cấy cây vụ xuân, chăm sóc, thu hoạch cây vụ đông.

- Giao lưu văn nghệ ,TDTT, dưỡng sinh, võ thuật,ngày 14/1/2013.

 

 

150

80

80

130

 

 

 

70

 

200

 

 

 

T.Tâm

-

 

-

 

 

 

-

 

-

 

GVBP+Trường học

CA

 

HCTĐ

 

 

 

HND

 

GVBP+NCT

02/2013

- Phòng bệnh gia súc, gia cầm.

- Giao lưu bóng đá, cờ vua chào xuân.

- Tập huấn nghiệp vụ công tác phòng chống tội phạm.

- Mở lớp dạy tin học văn phòng cho cán bộ , nhân dân .

- Tuyên truyền luật CTĐtới cán bộ, hội viên.

- Giao lưu văn nghệ, TDTT,sinh hoạt NCT.

 

 

60

100

120

 

30

 

60

200

 

 

T.Tâm

-

-

 

Trường

 

T.tâm

-

 

HND+ Trạm thú y

VH

CA

 

GVBP+Trường học

 

HCTĐ

GVBP+NCT

03/2013

- Tuyên truyền về ATGT.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Tuyên truyền văn hóa, di sản Đông Triều.

- Tiếp tục dạy lớp tin học

- Văn nghệ, TDTT, chào mừng ngày 8/3.

- Chăm sóc cây vụ đông.

 

 

70

40

50

30

200

60

 

 

T.Tâm

-

-

Trường

T.Tâm

-

 

CA

Tư pháp

VH

GVBP+GV  tin học

GVBP+NCT

HND

 

04/2013

- Tập huấn phòng bệnh mùa hè cho gia súc, gia cầm.

- Tập văn nghệ, bóng đá, TDTT.

- Tuyên truyền pháp luật đến  khu dân cư.

-  VSAT thực phẩm, nước sạch, môi trường.

- Tiếp tục dạy tin học.

- Tuyên truyền kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Miền nam 30/4.

- Giao lưu văn nghệ,bóng đá, TDTT + sinh hoạt NCT ngày 14/4.

 

80

 

70

200

60

30

100

 

200

 

 

T.Tâm

 

-

-

-

Trường

T.tâm

 

-

 

Thú y

 

GVBP+VH

CA

Trạm y tế

GVBP

VH

 

GVBP+NCT

05/2013

- Tập huấn chăm sóc lúa.

- Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn.

- Kỹ thuật nuôi vịt chạy đồng.

- Tập huấn gieo trồng cây vụ hè thu.

- Thi ngôi nhà trẻ thơ(Trường MN).

- Tập trung ôn tập cho học sinh(Trường THPT+TH).

- Tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ.

80

40

30

80

60

900

900

 

 

T.Tâm

-

-

-

Trường

 

 

T.Tâm

 

HND

-

-

-

GVBP+Trường

-

 

GVBP+VH

 

06/2013

- Truyền thông sức khỏe vị thành niên.

-Tổ chức thi cho các trường TH, THCS.Thống kê kết quả học tập trong xã.

- Tổ chức tốt ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tìm hiểu cách trồng nấm rơm.

- Giao lưu văn nghệ+ sinh hoạt NCT.

- Tuyên truyền tác hại của thuốc lá, bia, rượu.

 

 

50

880

 

500

30

220

50

 

 

 

T.Tâm

Trường

 

-

T.Tâm

-

-

 

Trạm y tế

GVBP+Trường

 

Trường+VH

T.Tâm

-

-

 

07/2013

- Tập trung sản xuất vụ mùa.

- Mở lớp dạy tin học văn phòng.

- Tuyên truyền ATVSTP mùa hè.

- Giao lưu văn nghệ+sinh hoạt NCT.

- Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

- Tổ chức dạy phòng ngừa bệnh tiểu đường.

- Trồng nấm rơm thiw điểm ở một số hộ.

 

25

50

220

250

40

20

 

 

 

T.Tâm

Trường

T.Tâm

-

-

-

-

 

HND

GVBP

Y tế

NCT

Đảng ủy+UBND

GVBP+Y Tế

Khuyến nông

08/2013

- Tập huấn công tác xóa đói giảm nghèo.

- Tiêm phòng gi súc, gia cầm.

- Phổ biến pháp luật đến khu dân cư.

- Huấn luyện quân sự, quân dự bị.

- Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên nhi đồng.

- Tiếp tục dạy lớp tin học.

- Giao lưu văn nghệ chủ đề Cách mạng Tháng Tám+ sinh hoạt NCT.

- Tiếp tục tròng thí điểm nấm rơm.

 

50

20

150

70

500

20

230

 

 

 

 

T.Tâm

-

-

-

-

Trường

T.Tâm

 

 

 

CTĐ

Thú y

CA

QS

GVBP+ĐTN

GVBP

NCT

GVBP+HND

 

09/2013

- Tuyên truyền về Quốc khánh 2/9.

- Sản xuất cây vụ đông năm 2013.

-Tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng.

- Tuyên truyền ATGT.

- Tổ chức tốt chương trình khai giảng năm học mới, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Giao lưu văn nghệ ,TDTT chào mừng Quốc khánh 2/9+ sinh hoạt NCT.

- Tiếp tục trồng nấm rơm.

 

100

50

70

 

800

1000

 

230

 

 

T.Tâm

-

-

 

-

Trường

 

T.Tâm

 

 

VH

HND

YTế

 

CA

Trường học+GVBP

 

T.Tâm

 

 


            Trên đây là kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ xã Hưng Đạo năm học 2012 – 2013.

Kính mong được sự giúp đỡ, tạo điều kiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên ./.

 

Nơi nhận :

- Ban chỉ đạọ TTHTCĐ huyện(b/c).

- Lưu TTHTCĐ xã.

T.M BAN CHỈ ĐẠO

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

                    Lê Văn Lương