To enable view this clip, click-here.
Tin tức

LỄ KHAI MẠC THẢ CÁ GIỐNG NHÂN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM NĂM 2018 

Căn cứ theo công văn số 860 ngày 27/03/2018 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh Căn cứ theo công văn số 1842 ngày 29/03/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh V/v Đẩy mạnh quản lý, khai thác, bảo vệ phát triển nguồn lợi, trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện công văn số 591 ngày 30/03/2018 của UBND Thị xã Đông Triều chỉ đạo mỗi Xã, Phường mỗi tổ chức, mỗi người dân hãy thực hiện bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng hoạt động thả các loại thủy sinh, thủy sản về môi trường tự nhiên...

Công khai hóa về Trung tâm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2018 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Thị ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020". Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 07 năm 2018 cụ thể như sau:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 

»More

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.