To enable view this clip, click-here.
Công khai hóa về Trung tâm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2018 

- căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Thị ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020". Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2018 cụ thể như sau:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2018 

»More

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.