BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2017


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

Số:43/BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 08 NĂM 2017

 

I. Đánh giá khái quát tình  hình TTHTCĐ tháng 08 năm 2017:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu phố;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu phố ;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào chăm sóc lúa hè thu và trồng cây vụ hè, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

 

 

 

 

01-30/08

Tuyên truyền ATGT

1

5

 

 

 

85

- Công an phường

-Truyền thanh phường

- Trường học

Phường Hưng Đạo

2

01-30/08

Học bơi

 

8

15

80

Trường học

Không

 

3

01-28/08

Tập dưỡng sinh

 

1

13

12

CLB Thanh Đang

CLB

                 

4

23-30/08

Khai giảng lớp đào tạo nghề nuôi ghép cá nước ngọt thương phẩm

1

5

30

TT KHKT& SX giống thủy sản Quảng Ninh

TT KHKT& SX giống thủy sản Quảng Ninh

5

01-05/08

Tập văn nghệ, dưỡng sinh chuẩn bị sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

5

125

Độ văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

6

06/08

 

Sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

1

125

Độ văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

7

15-30/08

Vệ sinh môi trường toàn phường, trường lớp  

 

20

5

1100

- 8 khu

- 3 trường học

 

Phường Hưng Đạo

 

8

20-30/08

Tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2017-2018

15

10

250

3 trường học

3 trường học

9

15-31/08

Tập văn nghệ chuẩn bị giao lưu làng văn hóa tại Đền Sinh

 

1

15

50

 

Đội văn nghệ khu 3

Phường Hưng Đạo

 

10

01-26/08

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

1

5

135

Truyền thanh

Phường Hưng Đạo

11

24/08

Tư vấn và  chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng năm 2017

1

1

55

Dân số - KHHGĐ phường Hưng Đạo

Dân số - KHHGĐ phường Hưng Đạo

12

01-25/08

 

Chăm sóc Y tế cho nd

1

16

445

Trạm y tế

Trạm y tế

13

01-30/08

Tập huấn Cầu lông

1

20

10

CLB

CLB

 

 

14

20/08

 

Tuyên truyền biến đổi khí hậu

 

1

2

25

Truyền thanh

Phường Hưng Đạo

 

15

10-26/08

 

Tuyên truyền phòng dịch mùa hè

 

1

1

15

Trạm Y tế

Phường Hưng Đạo

 

16

22-25/08

Học lái xe mô tô

1

3

 

3

Trường Việt Xô

Học viên

17

31/08

Thi lái xe mô tô

1

1

3

Trường Việt Xô

 

Học viên

18

01-20/08

Chăm sóc GS-GC

 

1

5

10

Ban thú y

Ban thú y

19

05-28/08

Tuyên truyền về ATVSTP

1

2

8

-Truyền thanh

-Trạm Y tế

Phường Hưng Đạo

 

20

29/08

Biểu dương dòng họ, gia đình hiếu học năm 2017

1

1

100

Hội  Khuyến học phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu