BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2017


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

Số:42/BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 30 tháng 07 năm 2017

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 07 NĂM 2017

 

I. Đánh giá khái quát tình  hình TTHTCĐ tháng 07 năm 2017:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu phố;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở cáckhu phố ;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào gieo cấy lúa hè thu và trồng cây vụ hè, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-30/07

Tuyên truyền ATGT

1

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

55

- Công an phường

-Truyền thanh phường

- Trường học

Phường Hưng Đạo

 

2

02/07

Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1

1

250

Phường Hưng Đạo

 

Phường Hưng Đạo

 

3

03/07

Kỹ năng sống cho trẻ em nòng cốt

1

4

30

-Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

-Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hưng Đạo

 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

 

4

01-30/07

Học bơi

 

10

44

180

Trường học

Không

 

5

01-28/07

Tập dưỡng sinh

 

1

10

12

CLB Thanh Đang

CLB

6

02-25/07

Tập văn nghệ chuẩn bị cho Đại hội các chi bộ

 

13

10

195

Các chi bộ

 

Các chi bộ

 

7

01-05/07

Tập văn nghệ, dưỡng sinh chuẩn bị sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

5

135

Đội văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

8

06/07

 

Sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

1

135

Đội văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

9

01-28/07

Tập văn nghệ, nghi thức, trò chơi chuẩn bị cắm trại hè

 

8

20

330

Hội LH Thanh niên, thiếu niên

XHH

 

10

30-31/07

Thi văn nghệ, nghi thức, trò chơi, cắm trại hè

 

8

3

330

Hội LH Thanh niên, thiếu niên

XHH

 

11

22-31/07

Thực hành VSMT

2

2

350

Đoàn thanh niên

Không

 

12

01-26/07

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

1

5

100

Truyền thanh

Phường Hưng Đạo

13

12-14/07

Học lái xe mô tô

1

3

2

Trường Cao đẳng việt xô

Học viên

 

 

14

26/07

Thi lái xe mô tô

1

1

2

Trường Cao đẳng việt xô

Học viên

 

 

15

01-25/07

 

Chăm sóc Y tế cho nd

1

14

480

Trạm y tế

 

Trạm y tế

16

22/07

Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 5(khóa XII)

 

1

2

234

Phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo

17

01-30/07

Tập huấn Cầu lông

1

28

10

CLB

CLB

 

 

18

21/07

 

Tuyên truyền biến đổi khí hậu, phòng chống bão

 

1

2

20

Truyền thanh

Phường Hưng Đạo

 

19

24/07

Tổng kết lớp học IPM (quản lý dịch hại trên cây trồng) 

1

1

30

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã Đông Triều

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã Đông Triều

20

10-26/07

 

Tuyên truyền phòng dịch mùa hè

 

1

1

10

Trạm Y tế

Phường Hưng Đạo

 

21

01-20/07

Chăm sóc GS-GC

 

1

5

10

Ban thú y

Ban thú y

22

29-30/07

Trại hè năm 2017

8

4

330

Hội LH Thanh niên, thiếu niên

Hội LH Thanh niên, thiếu niên

                 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu