BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 01 năm 2018: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong các khu; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương; - Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11 năm 2017: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong khu xóm; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương; - Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống. 2.Khó khăn: - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu ; - Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao; -Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào thu hoạch lúa vụ mùa, trồng cây thu đông, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên. I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11 năm 2017: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong khu xóm; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương; - Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống. 2.Khó khăn: - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu ; - Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao; -Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào thu hoạch lúa vụ mùa, trồng cây thu đông, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.


Các trang: 1  2  3