KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2018

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

- Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân;

- căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy(nay là thị ủy Đông Triều) "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020".

Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2018 cụ thể như sau:


 

1. Mục đích, yêu cầu:

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và toàn thể nhân dân tổ chức chào mừng ngày Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2017 – 2018.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; tập huấn quyền trẻ em.

- Tiếp tục chăm sóc gia súc gia cầm, chuyển giao KHKT chăn nuôi gia súc;

- Triển khai lớp học Tin học văn phòng;

- Tiếp tục mở lớp dạy lái xe mô tô;

- Tiếp tục học trồng rau an toàn;

- Tuyên truyền ATGT;

- Tuyên truyền pháp luật;

- Tuyên truyền VSATTP mùa đông;

- Tập huấn trồng cây vụ đông;

- Tuyên truyền về dồn điền đổi thửa, mô hình cánh đồng mẫu lớn;

- Tiếp tục tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

- Tiếp tục tập huấn cho nhân dân kĩ thuật nuôi thủy sản

- Tuyên truyền vệ sinh môi trường trong các khu

2. Đối tượng tham gia:

Toàn thể nhân dân trong địa phương.

3. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 28 tháng 10 năm 2018 đến 28 tháng 11 năm 2018.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục & Đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND, các ban ngành của địa phương.

- TTHTCĐ phường Hưng Đạo phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

Kinh phí của các ban ngành, UBND xã.

6. Các đề xuất, kiến nghị (không)

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu