Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2016


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

Số 05 /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 28 tháng 04  năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 05 NĂM 2016

 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

- Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân;

- căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020".

Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 05 năm 2016 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Các trường học tập trung ôn thi và kiểm tra học kỳ II;

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các thôn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày giải phóng Miền nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5; Ngày 19/5;

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

- Tiếp tục chăm sóc gia súc gia cầm, chuyển giao KHKT chăn nuôi gia súc;

- Tuyên truyền ATGT.

- Tuyên truyền VSATTP mùa hè;

- Chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dưa leo;

- Tuyên truyền về dồn điền đổi thửa, mô hình cánh đồng mẫu lớn;

- Tiếp tục tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

2. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 26 tháng 04 năm 2016 đến 25 tháng 05 năm 2016

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục & Đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND, các ban ngành của địa phương.

- TTHTCĐ phường Hưng Đạo phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

4. Kinh phí:

Kinh phí của các ban ngành, UBND phường.

 

 

5. Các đề xuất, kiến nghị (không)

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo