Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM HỌC 2015 - 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM HỌC 2015 - 2016


TRUNG TÂM HTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

 

 
 
 

 

 

 

Số: 10  /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Hưng Đạo, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện công văn số 2710/SGDĐT-GDTX ngày 18/09/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015"; Kế hoạch  số 117/KH-UBND ngày 22/09/2015 của UBND thị xã Đông Triều thống nhất triển khai nội dung tổ chức"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015. Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo triển khai kế hoạch tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2015 - 2016" trên địa bàn xã Hưng Đạo như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1/ Mục đích:

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" ; kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trog gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"; Đề án " Xóa mù chữ đến năm 2020"; Đề án " Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" của địa phương. Nghị quyết số 01 NQ/TV ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh uỷ Quảng Ninh; Chương trình số 07 ngày 22/02/2011 của BTV Huyện uỷ Đông Triều và Chương trình hành động số 05- Tr/ĐU ngày 02/7/2011 của Đảng uỷ xã về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020.

- Tăng cường thu hút sự đầu tư, giúp đỡ của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân vào việc xây dựng xã hội học tập tại các địa phương.

- Nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

2/ Yêu cầu:

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2015 - 2016 phải được tổ chức nghiêm túc, quy mô, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn phường.

II. CHỦ ĐỀ:

"Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay".

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1/ Thời gian: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2015-2016 phường Hưng Đạo tổ chức khai giảng vào hồi 7 giờ 30  phút ngày 09  tháng 10 năm 2015.

2/ Địa điểm: TTHTCĐ phường Hưng Đạo - thị xã Đông Triều - Tỉnh Q.Ninh.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG:

- TTHTCĐ phối hợp với Hội khuyến học xã để tổ chức Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2015-2016";

- Treo băng zôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô tuyên truyền tại các nơi công cộng với nội dung theo chủ đề học tập suốt đời.

- TTHTCĐ xã tổ chức hội thảo về chủ đề:"Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay".

- Phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể trong xã, các trường THCS, Tiểu học, Mầm non  tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề.

- Thực hiện viết bài, đưa tin truyền thanh theo các chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập (XD XHHT).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- TTHTCĐ tham mưu UBND phường Hưng Đạo để xây dựng kế hoạch triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2015-2016";

- Phối hợp với Hội Khuyến học phường Hưng Đạo thực hiện kế hoạch "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2015-2016";

- Phối hợp với Ban văn hóa phường Hưng Đạo viết tin bài, Đài truyền thanh xã đưa tin trong thời gian một tuần tuyên truyền về chủ đề học tập suốt đời, XD XHHT;

- Các trường học tổ chức tuyên truyền, gắn với việc học tập đi lên để  100% học sinh về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2015-2016";

- Các Đoàn thể phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng học tập tới toàn thể Đoàn viên, Hội viên về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2015-2016"; Tổ chức học tập các lớp học theo chương trình đã đăng ký;

- Các thôn tổ chức tuyên truyền tới nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng học tập suốt đời; tiếp tục rà soát nhu cầu học tập của người dân, phối hợp tổ chức các lớp học đã đăng ký, duy trì các câu lạc bộ sinh hoạt theo định kỳ.

         

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện (báo cáo);

- TT Đảng uỷ, UBND xã (báo cáo);

- Các Ban ngành, Đoàn thể(P/h);

- Ban VHTT xã (tuyên truyền);

- Các trường, TT Hội khuyến học phường;

- Khu Trưởng các khu;

- Lưu TTHTCĐ.

TM. TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

        Phạm Văn Bảo