Cơ sở vật chất TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

 

1/ Nguồn kinh phí của TT do ngân sách tài chính cấp hàng năm.

2/ Việc quản lý thu chi của TT theo chế độ hiện hành của nhà nước do UBND Xã Hưng Đạo quản lý.

 

TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

 Các thông tin khác: