BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2015


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

Số:22/BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 28 tháng 10  năm 2015

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 10 NĂM 2015

 

I. Đánh giá khái quát tình  hình TTHTCĐ tháng 10 năm 2015:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong thôn xóm;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các thôn ;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào thu hoạch lúa vụ mùa, trồng cây thu đông, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-30/10

Tuyên truyền ATGT

1

5

40

- Công an phường

- Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

2

01-30/10

Lớp nấu ăn

1

23

35

Trung tâm HNDN tỉnh QN

 

Trung tâm

3

01/10

Kỷ niệm 24 năm ngày Quốc tế NCT và Lễ mừng thọ người cao tuổi

 

1

1

98

Hội NCT và các ban ngành của địa phương.

Phường Hưng Đạo

4

01/10

Văn nghệ chúc mừng ngày 01/10

1

1

180

8 đội văn nghệ

 

Phường Hưng Đạo

 

5

01-03/10

Học lái xe mô tô

1

3

 

2

Trường Việt Xô

Học viên

6

05/10

Thi lái xe mô tô

1

1

2

Trường Việt Xô

 

Học viên

7

04/10

Lớp Tin học

 

1

1

5

TTHTCĐ

 

Không

8

08/10

Lớp kỹ năng sống

1

1

25

TTHTCĐ

 

Không

9

01-28/09

Tập dưỡng sinh

 

1

10

12

CLB Thanh Đang

CLB

10

01-30/10

Tập và giao lưu cầu lông

 

1

30

12

CLB cầu lông

CLB cầu lông

11

01-30/10

Tập và giao lưu cầu lông

 

1

10

15

CLB bóng đá

CLB bóng đá

12

09/10

Khai giảng Hưởng ứng Tuần lễ HTSĐ

1

1

50

TTHTCĐ phường Hưng Đạo

TTHTCĐ phường Hưng Đạo

13

10/10

 Tuyên truyền

 VSATTP, không uống rượu bia

 

1

5

50

Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

 

 

14

10/10

Sinh hoạt CLB doanh nghiệp

1

1

30

CLB Doanh nghiệp phường Hưng Đạo

CLB Doanh nghiệp phường Hưng Đạo

15

14/10

Lớp đánh giá các giống lúa đưa vào sx vụ mùa 2015

1

1

50

HTX DV NN và các ban ngành của thôn và của phường

Phường Hưng Đạo

16

15/10

Đại hội Khuyến học

1

1

120

Hội Khuyến học

P.Hưng Đạo

 

17

12-20/10

Tuyên truyền Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 

1

6

20

Truyền thanh phường

P.Hưng Đạo

 

18

13-18/10

Lớp văn nghệ chuẩn bị Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 

11

5

150

Đội văn nghệ của 8 khu và 3 trường học

Không

19

17/10

Sinh hoạt CLB VHNT

 

1

1

15

CLB VHNT

CLB VHNT

20

19-20/10

Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 

11

1

500

Hội LHPN phường  Hưng Đạo

Hội LHPN phường và các chi hội

 

21

19-20/10

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

1

1

30

Truyền thanh xã

P. Hưng Đạo

22

01-25/10

 

Chăm sóc GS-GC

 

1

1

10

Ban thú y

 

Ban thú y

 

23

01-30/10

Vệ sinh môi trường

 

8

4

300

Các khu

Phường Hưng Đạo

 

24

01-30/10

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

 

2

15

435

Trạm Y tế

 

Trạm Y tế

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu