TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HƯNG ĐẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

Năm học 2013 - 2014

 

Số

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Trình độ

Ghi chú

1

Trần Minh Chung

Mễ xá 3

 

12/12

Văn nghệ

2

Nguyễn Thị Bích Hường

Mễ xá 3

0178110775

Văn nghệ

3

Trịnh Hữu Đạt

Mỹ cụ

01657516588

Khuyến nông

4

Hoàng Tiến Vĩnh

Mễ xá 2

10694278712

 

Văn nghệ

5

Nguyễn Thi Nhiên

Trạm ytế

0192557859

 

Y tế

6

Dương thế Vững

Đức chính

0936562838

Nhạc

7

Phạm Văn Phúc

Đức chính

0936508936

Họa

8

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Mễ xá 3

0989055825

Văn nghệ

9

Nguyễn Văn Đạt

Thủ Dương

01644405251

ĐH

Thú y

10

Lê Văn Tình

Phòng NN

0982789458

ĐH

K.Sư Thủy sản

11

Vương Văn Sơn

Trạm Thú y

0906183266

ĐH

B.sỹ Thú y

12

Hoàng Thế Hải

Thủ Dương

01674909468

ĐH

Tin học

13

Phạm Thị Phú

Mỹ cụ1

0977033507

ĐH

Anh văn

14

Nguyễn Văn Hải

Mạo Khê

 

ĐH

Biên đạo múa

15

Phạm Văn Tiến

Trường V.Xô

0973886674

Giáo viên L.xe

16

Nguyễn Thị Đang

Thôn Mễ xá 2

 

GVHưu trí

Dưỡng sinh

17

Nguyễn Văn Quang

Thôn Mễ xá 2

 

Hưu trí

Khiêu vũ TT

18

Trần Ngọc Tỵ

Thôn Thủ Dương

 

 

 

19

Nguyễn Thị Nhung

Mễ xá3

0983534587

Giáo viên toán

20

Phạm Bảo Quý

Mễ xá 3

 

 

Trưởng ban CA xã

21

Nguyễn Văn Tùng

Đức chính

 

 

Mỏ MK

22

Vũ Thùy Anh

Hưng Đạo

 

GV nhạc

23

Hoàng Tiến Hải

Hưng Đạo

 

ĐH

GV tin học

24

Nguyễn Đức Đang

Hưng Đạo

 

ĐH

Cán bộ Tư pháp xã

25

Vũ Thị Chung

Hưng Đạo

 

GV mầm non

26

Vương Văn Non

Hưng Đạo

 

ĐH

Bác sỹ

27

Nguyễn Văn Phú

TT KN-KN Tỉnh QN

 

ĐH

Kỹ sư NN

28

Nguyễn Thành Chung

BHPrudentail UB

 

ĐH

 

29

Vương Văn Đến

Hưng Đạo

 

Tr.cấp

Hàn xì

30

Vương Văn Sập

Hưng Đạo

 

Tr.cấp

Hàn ô tô

31

Nguyên Văn Soan

Hưng Đạo

 

 

Thợ xây lành nghề

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Lê văn Lương

 

 

 

 

 

 Các thông tin khác: