Xuất bản thông tin

Xã Hưng Đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng và giữ vững danh hiệu làng văn hóa năm 2013

Xã Hưng Đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng và giữ vững danh hiệu làng văn hóa năm 2013

Dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, Ban chỉ huy thôn, sự phối hợp của các đoàn thể và ban vận động của các làng trong việc chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí của làng văn hóa.

        Thực hiện kế hoạch số 492/KH-BCĐ ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đông Triều về việc “Kiểm tra công tác xây dựng và giữ vững danh hiệu làng, khu phố văn hóa năm 2013”;

      Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã Hưng Đạo;

      Căn cứ vào chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hưng Đạo, để đánh giá kết quả phong trào xây dựng và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Ngày 08  tháng 11 năm 2013, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hưng Đạo đã kết hợp cùng với Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Đông Triều thực hiện kiểm tra 07 làng của xã Hưng Đạo trong việc thực hiện các tiêu chí của làng văn hóa.

 

Đoàn kiểm tra “Kiểm tra công tác xây dựng và giữ vững danh hiệu làng, khu phố văn hóa năm 2013” tại các làng xã Hưng Đạo.

             Qua quá trình làm việc tại 7/8 làng xã Hưng Đạo, đối chiếu với các tiêu chí của làng văn hóa(Theo quy định tại quy chế công nhận và khen thưởng danh hiệu “ Làng văn hóa”, “khu phố văn hóa” huyện Đông Triều ban hành theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 08/08/1913). Đoàn kiểm tra đã đánh giá và kết luận:Xã Hưng Đạo đạt 7/8 làng văn hóa năm 2013.

                                                 TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                   CTV: Nguyễn Thị Nhung