Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016


TRUNG TÂM HTCĐ PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

 

 
 
 

 

 

 

Số:10 /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Hưng Đạo, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

NĂM 2016

Thực hiện công văn số 2246/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 12/09/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016"; UBND thị xã Đông Triều thống nhất triển khai nội dung tổ chức"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016. Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo triển khai kế hoạch tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016" trên địa bàn phường Hưng Đạo như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1/ Mục đích:

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các cộng đồng; góp phần xây dựng XHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế để cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức phục vụ yêu cầu của công việc và đời sống mỗi người dân trong cộng đồng. Đồng thời, giúp các cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa-giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của cộng đồng.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" ; kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trog gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"; Đề án " Xóa mù chữ đến năm 2020"; Đề án " Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" của địa phương. Nghị quyết số 01 NQ/TV ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh uỷ Quảng Ninh; Chương trình số 07 ngày 22/02/2011 của BTV thị uỷ Đông Triều và Chương trình hành động số 05- Tr/ĐU ngày 02/7/2011 của Đảng uỷ xã về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020.

- Tăng cường thu hút sự đầu tư, giúp đỡ của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân vào việc xây dựng xã hội học tập tại các địa phương.

- Nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

2/ Yêu cầu:

 Việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016" phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội trên địa bàn thị xã. Qua đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

 

II. CHỦ ĐỀ: "Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số".

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1/ Thời gian: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 phường Hưng Đạo tổ chức khai giảng vào hồi 7 giờ 30  phút ngày 02  tháng 10 năm 2016.

2/ Địa điểm: Hội trường phường Hưng Đạo - thị xã Đông Triều - Tỉnh Q.Ninh.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG:

- TTHTCĐ phối hợp với Hội khuyến học xã để tổ chức Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016";

- Treo băng zôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô tuyên truyền tại các nơi công cộng với nội dung theo chủ đề học tập suốt đời.

*Các khẩu hiệu tuyên truyền:

1. "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016".

2. "Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số".

3. "Học tập suốt đời là chìa khóa cho mọi thành công".

4. "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc".

5  "Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả".

6. "Học để trở thành người công dân tốt".

7. "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay".

          - TTHTCĐ phường tổ chức hội thảo về chủ đề:""Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số".

          - Phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể trong phường, các trường THCS, Tiểu học, Mầm non  tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề.

- Thực hiện viết bài, đưa tin truyền thanh theo các chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập (XD XHHT).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- TTHTCĐ tham mưu UBND phường Hưng Đạo để xây dựng kế hoạch triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016";

- Phối hợp với Hội Khuyến học phường Hưng Đạo thực hiện kế hoạch "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016";

- Phối hợp với Ban văn hóa phường Hưng Đạo viết tin bài, Đài truyền thanh phường đưa tin trong thời gian một tuần tuyên truyền về chủ đề học tập suốt đời, XD XHHT;

- Các trường học tổ chức tuyên truyền, gắn với việc học tập đi lên để  100% học sinh về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016";

- Các Đoàn thể phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng học tập tới toàn thể Đoàn viên, Hội viên về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016"; Tổ chức học tập các lớp học theo chương trình đã đăng ký;

- Các khu tổ chức tuyên truyền tới nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng học tập suốt đời; tiếp tục rà soát nhu cầu học tập của người dân, phối hợp tổ chức các lớp học đã đăng ký, duy trì các câu lạc bộ sinh hoạt theo định kỳ.

         

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT thị xã (báo cáo);

- TT Đảng uỷ, UBND phường (báo cáo);

- Các Ban ngành, Đoàn thể(P/h);

- Ban VHTT phường (tuyên truyền);

- Các trường, TT Hội khuyến học phường;

- Khu Trưởng các khu;

- Lưu TTHTCĐ.

TM. TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

        Phạm Văn Bảo