Xuất bản thông tin

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2017

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 09 năm 2017:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.


 

2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào chăm sóc lúa và trồng cây vụ hè, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

 

 

 

 

01-30/09

Tuyên truyền ATGT

1

8

 

 

 

100

- Công an phường

-Truyền thanh phường

- Trường học

Phường Hưng Đạo

2

01-30/09

Học bơi

 

8

15

80

Trường học

Không

 

3

01-28/09

Tập dưỡng sinh

 

 

1

10

12

CLB Thanh Đang

CLB

                 

4

03-30/09

Đào tạo nghề nuôi ghép cá nước ngọt thương phẩm

1

15

33

TT KHKT& SX giống thủy sản Quảng Ninh

TT KHKT& SX giống thủy sản Quảng Ninh

5

01-05/09

Tập văn nghệ, dưỡng sinh chuẩn bị sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

5

125

Đội văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

6

06/09

 

Sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

1

125

Đội văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

7

 

01-12/09

Tập văn nghệ chuẩn bị cho buổi giao lưu làng văn hóa năm 2016

 

8

12

240

Nhân dân phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo

 

8

13/09

Giao giao lưu làng văn hóa năm 2016

 

8

1

240

Nhân dân phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo

 

9

01-12/09

Tập các nội dung chuẩn bị cho hội thi Nhà nông đua tài năm 2016 của thị xã Đông Triều

4

10

25

Hội nông dân phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo

 

10

13/09

Hội thi Nhà nông đua tài năm 2016 của thị xã Đông Triều

4

1

25

Hội nông dân phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo

 

11

10-15/09

Tập văn nghệ chuẩn bị đón Trung thu

8

6

200

- 3 Trường học

- Đoàn TN

Phường Hưng Đạo

 

12

15/09

Tổ chức Đêm Trung thu

8

1

200

- 3 Trường học

- Đoàn TN

Phường Hưng Đạo

13

15/09

Phòng cháy chữa cháy

1

1

30

Địa phương

Phường Hưng Đạo

14

08-22/09

Tập luyện các nội dung chuẩn bị cho tham gia Lễ hội Đền Sinh

4

14

150

- Trường học

- Các khu

Phường Hưng Đạo

 

15

19-22/09

Tham gia Lễ hội Đền Sinh

4

4

150

- Trường học

- Các khu

Phường Hưng Đạo

 

16

15-30/09

Vệ sinh môi trường toàn phường, trường lớp  

20

5

 

- 8  khu

- 3 trường học

 

Không

17

01-26/09

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

1

5

130

Truyền thanh

Phường Hưng Đạo

18

01-29/09

 

Chăm sóc Y tế cho nd

1

16

440

Trạm y tế

Trạm y tế

19

01-30/09

Tập huấn Cầu lông

1

28

10

CLB

CLB

 

20

10-26/09

 

Tuyên truyền phòng dịch mùa hè

1

1

10

Trạm Y tế

Phường Hưng Đạo

 

21

22-25/09

Học lái xe mô tô

1

3

 

1

Trường Việt Xô

Học viên

22

27-30/09

Tuyên truyền: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

1

4

1200

Truyền thanh

Phường Hưng Đạo

23

25-30/09

Tuyên truyền: PCCC

1

6

1000

Truyền thanh

Phường Hưng Đạo

24

26-30/09

Lớp học trồng rau

1

3

35

TT dịch vụ việc làm QN

TT dịch vụ việc làm QN

25

30/09

Thi lái xe mô tô

1

1

1

Trường Việt Xô

 

Học viên

26

01-20/09

Chăm sóc GS-GC

 

1

5

10

Ban thú y

Ban thú y

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo