Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Công khai hóa về Trung tâm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2018 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy(Nay là thị ủy Đông Triều) "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020". Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2017cụ thể như sau:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2017 

»Xem thêm

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.